Verejná vyhláška X-247/2023

Verejná vyhláška
v zmysle ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

Dňa 7. 11. 2023 bola na Okresnom úrade Čadca, katastrálnom odbore uložená listina - Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa ustanovenia § 59 ods. 2 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), v katastrálnom území (ďalej len k. ú.“) Krásno nad Kysucou, ktoré sa vedie pod číslom X - 247/2023.
V zmysle § 26 správneho poriadku, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor pristúpil k tejto forme doručenia písomnosti týmto vlastníkom

Čimbora Ján
Čimbora Ochajt Ján
Sevec Ján
Kašubová Katarína (r. Čimbora Ochajt)
Šurinová Juliana
Šurinová Anna
Surinová Paulína (ml.)
Čimborová Katarína (ml.)
Chilý Ján (ml.)
Chilý Adam
Čimbora Škerenčák
Jozef Buchta
Ondrej (ž. Klára Tkáčiková)
Buchtová Klára (r. Tkáčiková)
Štefánia Švábiková, rod. Duranová
Martin Švábik
Alžbeta Macurová, rod. Švábiková

Listinu, X - 247/2023 - Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa ustanovenia § 59 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona zo dňa 7. 11. 2023, v k. ú. Krásno nad Kysucou, si môžu vlastníci Čimbora Ján, Čimbora Ochajt Ján, Ševec Ján, Kašubová Katarína (r. Čimbora Ochajt), Šurinová Juliana, Šurinová Anna, Šurinová Paulína (ml.), Čimborová Katarína (ml.), Chilý Ján (ml.), Chilý Adam, Čimbora Škerenčák Jozef, Buchta Ondrej (ž. Klára Tkáčiková), Buchtová Klára (r. Tkáčiková), Štefánia Švábiková, rod. Duranová, Martin Švábik, Alžbeta Macurová, rod. Švábiková, prípadne ich právni nástupcovia vyzdvihnúť na uvedenej adrese Okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto listu na úradnej tabuli.

Prílohy na stiahnutie