Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa OU-ZA-OVBP2-2023/022967-002

Vec Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica" Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava- Karlova Ves, IČO : 35919001

c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou

d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 12416/39, KNC 12725/251, KNC 7373/185, KNC 7373/212, KNC 7373/364, KNC 7373/487, 12416/41, KNC 12725/249, KNC 7373/187, KNC 7373/214, KNC 7373/366, KNC 7373/489, KNC 12416/44, KNC 12725/246, KNC 7373/190, KNC 7373/217, KNC 7373/369, KNC7373/492, KNC 12416/45, KNC 12725/245, KNC 7373/191, KNC 7373/218, KNC 7373/370, KNC 7373/493, KNC 12416/43, KNC 12725/247, KNC 7373/189, KNC 7373/216, KNC 7373/368, KNC 7373/491, KNC 12416/40, KNC 12725/250, KNC 7373/186, KNC 7373/213, KNC 7373/365, KNC 7373/488,

Podľa ust. §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie