Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/060978-002

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle §7 ods.1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"

Podľa ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: vyvlastnenie - trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica"
b) vyvlastniteľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 12721/190, 12721/446, 2508/10, 2508/11, 2508/12 na LV 8033; KNC 2319/39 na LV 8182; KNC 12404/120, 12404/121, 12404/65, 12404/66, 12404/68, 12417/10, 12417/42, 12417/51, 12417/54, 12721/210, 12721/443, 12722/20, 12722/24, 12722/25, 12722/26, 12722/35, 12722/38, 12722/39, 12722/40, 12722/47, 12722/48, 2520/11, 2520/12, 2520/13, 2520/9, 2535/3, 2535/4, 2577/3, 3747/114, 3747/47, 3747/48, 3747/66 na LV 8042

Podľa §10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie