Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2023/059329-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a
stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho
konania pre stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva pre trvalý záber pozemkov v prospech vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava- Karlova Ves, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 2319/39, KNC 12404/120, KNC 12404/121, KNC 12404/65, KNC 12404/66, KNC 12404/67, KNC 12404/68, KNC 12417/10, KNC 12417/42, KNC 12417/51, KNC 12417/54, KNC 12721/210, KNC 12721/443, KNC 12722/20, KNC 12722/24, KNC 12722/25, KNC 12722/26, KNC 12722/35, KNC 12722/38, KNC 12722/39, KNC 12722/40, KNC 12722/47, KNC 12722/48, KNC 2520/11, KNC 2520/12, KNC 2520/13, KNC 2520/9, KNC 2535/3, KNC 2535/4, KNC 2577/3, KNC 3747/114, KNC 3747/47, KNC 3747/48, KNC 3747/66

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie