Stavebné povolenie č.8296/2020

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina podal dňa 24.06.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „12550 Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723), KNC 7420/1 (KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „12550 Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723), KNC 7420/1 (KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie