Stavebné povolenie č.7251/2020

Navrhovateľ Marek Kopásek, Blažkov 980, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) dňa 15.04.2020 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. 681/2, 679/2 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 32, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. 681/2, 679/2 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 720, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie