Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 7184/2020

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina podal dňa 30.03.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „12550 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby
„12550 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“
na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7717), KNC 7420/1 (KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie