Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

Mestu Krásno nad Kysucou bolo dňa 23. 05. 2019 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“, ktoré zaslal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“). Obstarávateľom strategického dokumentu je Žilinský samosprávny kraj. Návrh uvedeného strategického dokumentu je svojimi parametrami predmetom posudzovania podľa zákona EIA.

Mesto Krásno nad Kysucou podľa § 6 ods. 5 zákona EIA ako dotknutá obec zverejňuje túto informáciu a zároveň oznamuje verejnosti, že do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, na sekretariáte počas úradných hodín po dobu 14 dní od zverejnenia tejto informácie.

Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Verejnosť môže podľa § 6 ods. 6 zákona EIA doručiť svoje písomné stanovisko k dokumentu do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie