Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v našom meste dosiahla takmer 50%

Mesto Krásno nad Kysucou sa dlhodobo venuje zlepšovaniu podmienok pri triedení komunálneho odpadu. Okrem rozmiestnenia stoviek nádob na triedený odpad a vybudovania zberného dvoru, boli do každého rodinného domu, ktorý si o to požiadal, dodané nádoby na kompostovanie. V posledných rokoch boli rozmiestnené nádoby na zber kuchynského odpadu, ako i zber jedlých olejov a tukov.

Všetky tieto opatrenia mesto robí, aby odpad, ktorý je možné separovať, nekončil na skládke komunálneho odpadu, prípadne ešte horšie, a to na čiernych skládkach. Štatistika za rok 2022 hovorí o rapídnom znížení komunálneho odpadu, kde sa produkcia tohto odpadu oproti predošlému roku znížila takmer o štvrtinu. Na uvedený dobrý výsledok mala v značnej miere vplyv aj nová evidencia nádob zmesového komunálneho odpadu, ktorý evidujeme pomocou čipov.

Zníženie zmesového komunálneho odpadu je vidieť najmä u podnikateľských subjektoch, ktoré pri takto vedenej evidencií a vážení, oveľa lepšie separujú a dávajú dôraz na rôzne opatrenia, aby predchádzali nadbytočnej tvorbe zmesového komunálneho odpadu.

V roku 2022 sme v našom meste vyprodukovali 2525,2 tony celkového množstva komunálneho odpadu, z toho bolo vyseparovaného a recyklovaného 1244,8 t. odpadu, ktorý nemusel ísť ďalej na skládku. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v našom meste tak dosiahla 49,3%. Aj keď sa poplatky štátu, ktoré musíme zaplatiť za komunálny odpad uložením na skládku z roka na rok zvyšujú, je potešujúce, že za minulý rok sme vedeli znížiť tento odpad v spomínanom veľkom rozsahu. Veríme, že aj tento rok sa produkcia nevytriedeného zmesového komunálneho odpadu zníži tak, aby sme nezaťažovali životné prostredie, a rovnako tak i nezaťažovali rozpočty firiem, obyvateľov a mesto.

Podľa slov pána primátora mesta Ing. Jozefa Grapu: „Veľmi pekne ďakujem občanom, ale i podnikateľom a organizáciám, ktoré si uvedomili nutnosť separovať, a tak prispieť k lepšiemu životnému prostrediu v našom meste. Veď vďaka nim a opatreniam, ktoré mesto uviedlo do „života“ vedelo vyseparovať napríklad viac ako 160 t. skla, 56 t. papiera a lepenky, 23 t. odevov, ale i viac ako 1 t. oleja a jedlých tukov, skoro 5 t. biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ale i veľké množstvo elektroniky alebo odpadu zo záhrad.“

Dúfame, že v nastúpenom trende budeme pokračovať i v roku 2023, čomu aj nasvedčujú výsledky váženia zmesového komunálneho odpadu za prvé dva mesiace.

Galéria k článku