Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Od júla zavádzame v meste Krásno nad Kysucou zber kuchynského odpadu z bytových domov (bytoviek).  Obyvatelia tak okrem kompostérov na kuchynský odpad rastlinného pôvodu budú môcť využiť aj hnedé nádoby s objemom 120 l umiestnených na stojiskách kontajnerov. Spomínané kontajnery sú označené názvom: „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“.

PREČO ZAVÁDZAME ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU

 • výrazné zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov (kuchynský odpad tvorí podľa štatistík od 30% do 60% z celkového množstva zmesového komunálneho odpadu),
 • kuchynský odpad má zo všetkých druhov komunálneho odpadu najhorší vplyv na životné prostredie,
 • skládky ohrozujú režim spodných a povrchových vôd,
 • kuchynský odpad uložený na skládke produkuje rôzne skládkové plyny, ktorých hlavnou súčasťou je metán. Metán má 28-krát silnejší skleníkový efekt ako oxid uhličitý,
 • kuchynský odpad možno premeniť na KOMPOST – zdroj živín pre pôdu, alebo ENERGIU,
 • zvýšenie miery triedenia, zníženie zákonného poplatku na skládke,
 • zákonná povinnosť – PLATÍ ZÁKAZ ZNEŠKODŇOVAŤ KUCHYNSKÝ ODPAD SKLÁDKOVANÍM.

POSTUP PRI TRIEDENÍ KUCHYNSKÉHO ODPADU

 • Každá domácnosť v bytovom dome bude kuchynský odpad ukladať do vyhradenej nádoby. Do tejto nádoby NEVKLADAJTE vrecká (s výnimkou kompostovateľných), najmä nie plastové, igelitové, atď. Po naplnení nádoby sa kuchynský odpad vynesie do 120l hnedej zbernej nádoby, ktoré budú umiestnené na stojiskách s triedeným odpadom.
 • Pri triedení odpadu je v prvom rade potrebné presne určiť, aký je to vlastne odpad a čo do tejto skupiny odpadov patrí. Jednoducho - patrí tu všetok odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorý nám vzniká v kuchyni. Základným pravidlom však je, že tento odpad triedime bez obalov!!!
 • Keďže nakladanie s kuchynským odpadom je finančne náročné, obyvatelia majú odpad možnosť triediť BRKO a ukladať ho ďalej do kompostérov (rastlinný BRO) a do hnedých nádob (BRO živočíšneho pôvodu).

Čo patrí do kompostéra?

 • Zvyšky ovocia a zeleniny
 • Škrupiny z vajec
 • Kávová usadenina, vrecká z čaju alebo sypaný čaj
 • Zvyšky izbových rastlín, kytice (bez plastového obalu)
 • Rolky z toaletného papiera, kuchynský utierok

Čo patrí do hnedej nádoby?

 • Pečivo a cestoviny
 • Zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok
 • Mäsové a mliečne výrobky
 • Potraviny po dátume spotreby
 • Neskonzumované potraviny (okrem tekutej zložky)
 • Trus malých domácich zvierat (napr. škrečok, morské prasiatko...NIE pes alebo mačka)

Čo nepatrí do kompostéra a hnedej nádoby?

 • Jedlé oleje, vlasy, chlpy, prach z vysávania, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá
 • Zvyšky jedla v obaloch, kosti
 • Tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky...)
 • Tekuté zložky bioodpadu – polievka, voda, omáčka, mlieko
 • Plasty, sklo, papier (novinový, čistý, voskovaný, plagátový, pergamenový), kovy, VKM, textil, elektroodpad, guma, nebezpečný odpad
 • Lieky, farby, batérie, akumulátory, odpadové oleje, žiarivky, chemické prostriedky,
 • stavebný odpad, objemný odpad

ČO SA STANE S KUCHYNSKÝM ODPADOM
Vytriedený kuchynský odpad bude odvážať oprávnená osoba, ktorá má všetky potrebné povolenia na ďalšie zhodnotenie. Mesto Krásno nad Kysucou  však v súčasnosti pracuje na projekte vybudovania vlastnej kompostárne, nakoľko zber a zhodnotenie odpadu je finančne náročné. Na kompostárni je možné zhodnocovať zelený aj kuchynský odpad. Výstupným produktom z kompostárne je kvalitný prírodný kompost plný minerálnych látok a výživy.

ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ

 • kuchynský odpad v bytových domoch TRIEDIME,
 • na kuchynský odpad máme doma vyhradenú nádobu, do ktorej môžeme vložiť aj jednorazové, biologicky rozložiteľné vrecko (ŽIADNE INÉ),
 • po naplnení nádoby obsah vložíme do hnedej 120 l hnedého kontajnera

Stojiská vyhradené pre hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad:

 1. Pre bytovky 1984 a 1985 za obchodom v Zákysučí
 2. Pre bytovky 1996,1997,1998 a 1999 za zastávkou v Zákysučí
 3. Pre bytovky 2053, 2054,2055,2200,2201,2202 v Zákysučí
 4. Pre bytovky 1160, 1119 na Lesníckej ulici
 5. Pre bytovky 1163 na Ulici 1. mája
 6. Pre bytovky 1019, 1020 na Ulici 1. mája
 7. Pre bytovky  207, 206, 1594 na Ulici 1. mája
 8. Pre bytovky 1433 na Ulici 1. mája
 9. Pre bytovky 1434 na Ulici 1. mája
 10. Pre bytovky 1435, 1499 na Ulici 1. mája
 11. Pre bytovky 1270, 1274 na Struhách
 12. Pre bytovky 1617, 1652 na Struhách
 13. Pre bytovky  1275, 1301 na Struhách
 14. Pre bytovky 1303, 1331 na Struhách
 15. Pre bytovky 1378, 1384 na Struhách

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE PRISPIEŤ K TOMU, ABY SME PRODUKOVALI MENEJ ODPADOV A ABY VZNIKNUTÉ ODPADY BOLI VIAC RECYKLOVANÉ.

KDE KONČÍ KOMUNÁLNY ODPAD?
Dominantným spôsobom nakladania s KO je jeho skládkovanie. Na skládkach odpadov končí 66% KO. Do spaľovní odpadov putuje 11% KO a v recyklačných závodoch a v kompostárňach končí približne 23% KO. Tento stav je v rozpore s päťstupňovou záväznou hierarchiou stanovujúcou poradie preferencií, ktoré sme povinní uplatňovať v odpadovom hospodárstve. Na prvom mieste by sme sa mali snažiť, aby odpad vôbec nevznikol. Odpad, ktorého vzniku nevieme zabrániť, by sme mali vytriediť a využiť ako druhotnú surovinu – recyklovať ho. Pokiaľ sa nedá recyklovať alebo je recyklácia málo prínosná, mal by sa odpad energeticky zhodnocovať. Zneškodňovanie odpadu na skládkach odpadov by sa malo používať čo najmenej. Prvé tri stupne hierarchie je možné napĺňať aj na osobnej úrovni. Každý z nás teda môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované.

Podrobnejšie informácie nájdete:
www.mestokrasno.sk
referát odpadového hospodárstva: 041 / 4308 929