• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2021

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2021

Predaj a prenájom majetku mesta 2021
Dátum zverejneniaPredmet
16.11.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 12724/210, kultúra, orná pôda 145m2, zapísaný na LV 3396 v podiele 1/1, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: - právo prístupu k uloženým kanalizačným a vodovodným potrubiam s technickým objektami za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby, - jednorázová odplata vo výške 36,70€ , - cena 3,67€ za 1 m2 pozemku pre parcelu CKN 12724/210, na základe znaleckého posudku č. 43/2021 zo dňa 01.06.2021 - Oprávnený z vecného bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dôvod hodný osobitného zreteľa: Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysucu, Kanalizačné a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve strany. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 16.11.2021 (Príloha, pdf, 275 KB)
16.11.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 7638 a 7642 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nevysporiadaných parcelách: - KNE 8938 – orná pôda o výmere 669 m2, spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje 334,5 m2, vedené na LV 7642 - KNE 8937 – orná pôda o výmere 514 m2, spoluvlastnícky podiel 6/11, čo predstavuje 280,36m2, vedené na LV 7638 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania parcely. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 783 KB)
16.11.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj parcely: - KNC 1290/26 - trvalý trávnatý porast o výmere 412m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok tvorí súčasť záhrady Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 777 KB)
16.11.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela E-KN č. 9032, kultúra, orná pôda 1465m2, zapísaný na LV 5214 v podiele 11/20, parcela E-KN č. 9270, kultúra orná pôda, o výmere 12 m2, zapísaný na LV 7733 v podiele 2/5, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: - právo prístupu k uloženým kanalizačným a vodovodným potrubiam s technickým objektami za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo opravy a údržby, - jednorázová odplata vo výške 198,08€ , - cena 3,96€ za 1 m2 pozemku pre parcelu EKN 9270, na základe znaleckého posudku č. 3/2021 zo dňa 06.01.2021 - cena 4,75 za 1 m2 pozemku pre parcelu EKN 9032, na základe znaleckého posudku č. 41/2020 zo dňa 31.08.2021 - Oprávnený z vecného bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dôvod hodný osobitného zreteľa: Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysucu, Kanalizačné a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve strany. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. Krásno nad Kysucou, 16.11.2021 (Príloha, pdf, 194 KB)
16.11.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 1290/33 - ostatné plochy o výmere 116 m2, ktorá je súčasťou parcely E 9419/1 – orná pôda, vedený na LV 3396 na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok je súčasťou dvora. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 781 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: plocha na objekte súp. číslo 2104, umiestneného na parcele KNC 6780/340 do nájmu v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom umiestnenia informačnej tabule. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 200 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: parcela KN-E 9434 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 25m2 do nájmu v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom postavenia prenosnej garáže... Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 198 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN č. 6780/41, druh pozemku, ostatná plocha o výmere cca 40 m2, spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu vybudovania prístupovej cesty k objektu bývalej trafostanice a s uložením inžinierských sietí. Oprávnený z vecného bremena Patrik Buchta, bytom Krásno nad Kysucou 1435 Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania prístupovej cesty k objektu bývalej trafostanice a s uložením inžinierskych sietí. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 277 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku p.č. KN-E 9433/2 - ostatná plocha o výmere 40 m2, vedený na LV 3396, vyznačenom v GP 321/2019 vyhotoveného firmou GEO-PROJ, s.rr.o. dňa 16.2.2021, úradne overeným Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pod číslom 226/2021 dňa 8.4.2021 do nájmu nájomcovi SEVAK, .as. Žilina v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely prevádzkovania, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov: Čistiareň odpadových vôd – Krásno nad Kysucou, stavebný objekt SO 05/4.19, výustný objekt vyčistenej vody. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 206 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 3747/85 – ostatná plocha o výmere 37m2 na základe znaleckého posudku 32/2021 - KNC 3747/84 – ostatná plocha o výmere 2 m2 na základe znaleckého posudku 32/2021 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely prevádzkovania, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov: Čistiareň odpadových vôd – Krásno nad Kysucou, stavebný objekt SO 05/4, rekonštrukcia ČOV. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 204 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 3747/85 – ostatná plocha o výmere 37m2 na základe znaleckého posudku 32/2021 - KNC 3747/84 – ostatná plocha o výmere 2 m2 na základe znaleckého posudku 32/2021 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely prevádzkovania, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov: Čistiareň odpadových vôd – Krásno nad Kysucou, stavebný objekt SO 05/4, rekonštrukcia ČOV. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 490 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 515/1 – orná pôda o výmere 11m2 na základe GP322/2019 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely prevádzkovania, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov: Čistiareň odpadových vôd – Krásno nad Kysucou, stavebný objekt SOI 05/4, rekonštrukcia ČOV. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 491 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 7532 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNE 3627 - orná pôda o výmere cca 157,50m2 na základe GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na parcele sa nachádza RD 691 a parcela tvorí celok ako dvor a priľahlé pozemky. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 490 KB)
10.8.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 44/45 - ostatné plochy o výmere cca 480m2 na základe GP, - KNC 44/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 140m2 na základe GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia parkovacích prístupových a manipulačných plôch k budove 1413. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 488 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti parcely: KNC 275/2, ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 25 m2, na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako záhrada.Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072ZVEREJNENIE ZÁMERUpodľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovMesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela E- KN č. 9440 zastavená plocha a nádvorie o 162 m2, GP 18/2019, ZP 3/2021 – cena 3,92€/m2, spolu 635,04€, parcela E-KN č. 9424/3, orná pôda o výmere 6m2, GP 190/2019, ZP 3/021 – cena 3,93€/m2, spolu 23,58€,parcela E-KN 9409, orná pôda o výmere 501 m2, GP 107/2019, ZP 2/201 – cena 2,36€/m2, spolu 1182,36€,parcela C-KN 12404/63, TTP o výmere 29 m2, GP 107/2019, ZP 2/2021- cena 2,36€/m2 spolu 68,44€,parcela C-KN12404/64, TTP o výmere 76 m2, GP 107/2019, ZP 2/2021 – cena 2,36€/m2. spolu 179,36€,parcela E-KN 515/1 – orná pôda o výmere 4m2, GP 42/2019, ZP 2/2021- cena 3,40€/m2, spolu 13,60€,parcela E-KN 9433/2 – ostatná plocha o výmere 362m2, GP 42/2019, ZP 2/2021 –cena 3,40€/m2, spolu 1230,80€, parcela E-KN 9424/5 – vodná plocha o výmere 38m2,GP 212/2019, ZP 41/2020- cena 4,75€/m2, spolu 180,50€, parcela E-KN 9292 – ostatná plocha o výmere 267m2, GP 225/2019, ZP 3/2021 – cena 3,67€/m2, spolu 979,89€, parcela C-KN zastavaná plocha a nádvorie o výmere 913m2, GP 225/2019, ZP 3/2021 – cena 3,67€/m2, spolu 3350,71€, parcela E-KN 9433/2 – ostatná plocha o výmere 90 m2, GP 289/2019, ZP 2/2021- cena 4,54€/m2, spolu 408,60€ parcela E-KN 9476 – zastavaná plocha a ndávorie o výmere 32m2, GP 289/2019, ZP 2/2021- cena 4,54€/m2, spolu 145,28€, parcela E-KN 9464/1 – ostatná plocha o výmere 116m2, GP 291/2019, ZP 2/2021 – cena 3,67€/m2, spolu 425,72€ zapísaných na LV 1812 a to:parcela C-KN 6780/1 – zastavná plocha a nádvorie o výmere 138m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 510,60€ parcela C-KN 6780/1 – zastavaná plocha a nadvorie o výmere 487m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1801,90€, parcela C-KN 6780/23- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 386m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1428/20€, parcela C-KN 6780/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2, GP 184/2019, ZP 3/2021- cena 3,70€/m2, spolu 1539,20€, parcela C-KN 12409/5 – zastavaná plocha a nádvorie ovýmere 1355m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€, spolu 5013,50€, parcela C-KN 12409/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 225m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 832,50€, parcela C-KN 12569/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300m2, GP 184/2019, ZP 3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1110,00€, parcela C-KN 12569/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2, GP 184/2019, ZP 3/2021- cena 3,70€/m2, spolu 48,10€, parcela C-KN 3755/74 – ostatná plocha o výmere 184m2, GP 192/2019, ZP 2/2021 cena 3,72€/m2, spolu 690,00€ spočívajúce v práve:- umiestnenia stavby SO 05/1 Krásno nad Kysucou – vodovod a SO 05/3 Krásno nad Kysucou – kanalizácia- povinnosti vlastníka strpieť na časti pozemku horeuvedených parciel kanalizačné a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve stravy, - v povinnosti umožniť oprávnenému z vecného bremena resp. poverenej osobe v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženým potrubiam v súvislosti s prevádzkovaním rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby, Celková odplata za zaťažené pozemky je v sume 21797,88€.Oprávnený z vecného bremenaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaDôvod hodný osobitného zreteľa:Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastnícka pozemku na hore uvedených pozemkov strpieť kanalizačné potrubie s technickými objektami s pásmom ochrany vybudované v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorej investorom je SEVAK..Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 290 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovMesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 12587/10, druh pozemku, vodná plocha, výmera o výmere 1510 m2 v celosti. t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812 parcela C-KN č. 12587/8, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 312 m2 v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812, parcela C-KN č. 3755/72, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 884 m2 v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812, parcela C-KN č. 3755/73, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 593 m2 v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812, parcela C-KN č. 3755/74, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 563 m2 v celosti, t.j. 1/1-ine, zapísaný na LV 1812, Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude: právo oprávneného z vecného bremena vstupovať na predmetný pozemok k uloženej elektrickej NN prípojke s pásmom ochrany za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo na účely opráv a údržby, povinnosť oprávneného z vecného bremena prípadnú vzniknutú škodu pri výkone oprávnení odstrániť uvedením do pôvodného stavu resp. uhradiť - povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektrickej NN prípojky s pásmom ochrany na jeho pozemkoch, nebudovať stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádzať trvalé porasty nad potrubím v jeho pásme ochrany v šírke 1,5 m na obidve strany.- primeraná jednorázová odplata stanovená dohodou zmluvných strán alebo cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.- Oprávnený z vecného bremenaSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 ŽilinaDôvod hodný osobitného zreteľa:Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkov verejnoprospešnej líniovej stavby „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysucu, Aktivita B – Odkanalizovanie, SO 05/3C Krásno nad Kysucou – kanalizácie, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcie ČS – Z1“. Táto zmluva sa uzatvára pre potreby preukázania práva k pozemku na účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia následne pre vybudovanie, prevádzku a údržbu stavebného objektu SO 05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcia čerpacej stanice ČS – Z1 – elektročasť NN prípojka, v rozsahu výlučne pre tento stavebný objektu v zmysle dokumentácie pre realizáciu stavby. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 284 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Prenájom:2 miestností ( tried) na prízemí budovy základnej školy č.s. 613, postavenej na parcele KNC – 3386/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 90 m2,vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom uskladnenia depozitárnych zariadení a zbierkových predmetov.Podmienky nájmu:a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu.b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 198 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Prenájom:časť pozemku p.č. KN-E 9400/1 - ostatná plocha o výmere 20 m2, vedený na LV 3396 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom oplotenia a k zabráneniu prechádzaniu divej zveri na pozemky.Podmienky nájmu:a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu.b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 198 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Prenájom:časť pozemku p.č. KN-C 6780/41 - ostatná plocha o výmere 7 m2, vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom umiestnenia Alzaboxu pre občanov mesta Krásno nad Kysucou.Podmienky nájmu:a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu.b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 200 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti parcely: - KNC 98/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 40m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poškodzovania rodinného domu, Podmienky odpredaja:1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 486 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 5687 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Prenájom:lekárne, ktorá je vedená pod B.1 ako nebytový priestor bez čísla na prízemí vchodu č. 1710 spolu so spoluvlastníckym podielom 18436/84191-in na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve polyfun. domu. č 1710 na parcele KNC 44/105 do nájmu v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom rekonštrukcie, prestavbu prevádzky vrátane rozšírenia v stávajúcich priestoroch a dodávku nového zariadenia.Podmienky nájmu:a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu.b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 201 KB)
11.5.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti parcely: - KNE 9433/2 - ostatné plochy o výmere 1000m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia výroby nerezových produktov.Podmienky odpredaja:1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 488 KB)
16.2.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 6780/125 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 11m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, prístupová cesta k garáži. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci Vyvesené: 16.02.2021 Zvesené: (Príloha, pdf, 489 KB)
16.2.2021 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 6780/298, druh pozemku, ostatná plocha, výmera obmedzenia 10 m2, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 5695 parcela C-KN č. 6780/295, druh pozemku, ostatná plocha, výmera obmedzenia 4 m2, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 1812 a nasledovnými náležitosťami: - nehnuteľnosť: pozemok, na ktorom bude umiestnené elektroenergetické zariadenie stavby „Krásno nad Kysucou – Struhy -. Vradenie rozpojovacej skrine“- rozsah vyznačený geometrickým plánom - rozsah vecného bremena: umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku, jeho prevádzka – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, - druh vedného bremena: spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (in rem) - odplata za zariadenie: bezodplatne Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina4 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 požiadali o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom realizácie stavby – „Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta na základe vypracovanej situácie, technickej správy, mapy širších vzťahov, pred projekčného geodetického zamerania stavby. Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná na pozemkoch mesta požiadali o zriadenie vecného bremena in rem Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 282 KB)