• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2019

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2019

Predaj a prenájom majetku mesta 2019
Dátum zverejneniaPredmet
19.11.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 742/1 – orná pôda o výmere cca 68 m2, na základe GP, - KNE 9458/1 – orná pôda o výmere cca 20 m2, na základe GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako záhrada. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)
19.11.2019 Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, spoluvlastnícky podiel 1/1 Účastník zámennej zmluvy č.2: Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 21 Čadca, IČO: 44 078 544, spoluvlastnícky podiel 1/1 Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.1 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : časť parcely č. C-KN 12800, zastavané plochy o výmere 47 m2 na základe GP časť parcely č. C-KN 12802, zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2 na základe GP zapísané na LV č. 7096, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č.2., nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. C-KN č. 5982/34, ostatná plocha o výmere 460 m2 zapísaná na LV č. 5911, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania (Príloha, pdf, 279KB)
19.11.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9436 – orná pôda o výmere cca 370 m2, na základe GP - v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k pozemkom p.č. 7274, 7273, 7272, 7271. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)
19.11.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 6780/156 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 115 m2 na základe GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako parkovisko. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 236KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9456 – orná pôda o výmere cca 298m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Marián Zehnal, 023 02 Krásno nad Kysucou 202, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou dvora. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 237KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku p.č. KN-E 9433/2 - ostatné plochy o výmere cca 1000 m2, vedený na LV 3396 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom uskladnenia materiálu. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 136KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 7195 – orná pôda o výmere cca 5 m2 na základe GP, - KNE 9439/3 – orná pôda o výmere cca 70 m2 na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako záhrada. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 237KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9433/2 – ostatná plocha o výmere cca 30 m2 na základe GP - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, parcela sa nachádza pred ich rodinným domom. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 236KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: - parcela KN-C č. 3557/11 – ostatné plochy o výmere15 m2, ktorá je vedená na LV 1812 - parcela KN-C č. 3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, ktorá je evidovaná na LV 1812 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v blízkosti ich bytového domu Zákysučie 1997. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 257KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 9435 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2, na základe GP - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, parcela tvorí súčasť dvora so záhradou. Podmienky odpredaja:1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 236KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela E-KN č. 9378, druh pozemku, ostatné plochy, spočívajúce: - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena v práve prechodu z dôvodu „vybavenia stavebného povolenia“ Oprávnení z vecného bremena Peter Potočár a manželka Mgr. Iveta Potočárová, obaja bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1397 Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadenie práva prechodu ako vecného bremena na pozemku E-KN 9378 z dôvodu „vybavovania stavebného povolenia Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 187KB)
20.08.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 a 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku p.č. KN-E 9433/2 - ostatné plochy o výmere cca 1000 m2, vedené na LV 3396, pozemku p.č. KN-C 3747/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, pozemku p.č. KN-C 3747/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedené na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom uskladnenia materiálu. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 138KB)
20.05.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 368/2 – zastavané plochy a nádvoria (cesta) o výmere cca 11 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Jozef Kasaj, 023 02 Krásno nad Kysucou 968, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 237KB)
20.05.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku p.č. KN-C 98/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Denisa Kašubová, Blažkov 547 - za účelom umiestnenia prenosnej chatky na podnikanie v oblasti kvetov a vencov vlastnej výroby. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 137KB)
20.5.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9469/2 – orná pôda o výmere cca 20 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Martin Maslík, 023 02 Krásno nad Kysucou 1272, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na parcele je umiestnená garáž. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 237KB)
20.5.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9422 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Miroslav Potočár, 023 02 Krásno nad Kysucou 1017, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou ich záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 237KB)
20.5.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNE 9378 – ostatné plochy o výmere cca 10 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Peter Potočár, 023 02 Krásno nad Kysucou 1397, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou ich pozemku. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)
20.5.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela E-KN č. 9421 (1244/3), druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 27 m2, spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena v práve prechodu z dôvodu prístupovej cesty k pozemkom Oprávnení z vecného bremena Anton Mekyňa a manželka Margita, rod. Drahňáková, obaja bytom Krásno nad Kysucou 1274, Peter Mekyňa a manželka Viera, rod. Vrbová, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 1433 Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadenie práva prechodu ako vecného bremena na pozemku E-KN 9421 z dôvodu prístupovej cesty k pozemkom Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 184KB)
20.5.2019 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemkov: - KNE 9433/2 – ostatné plochy o výmere cca 80 m2 na základe GP - KNE 9476 – orná pôda o výmere cca 20 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľov – Peter Šurin a Renáta Homolová, rod. Šurinová, obaja bytom 023 02 Krásno nad Kysucou 814 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je prístupová cesta k ich rodinnému domu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 238KB)