• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2018

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2018

Predaj a prenájom majetku mesta 2018
Dátum zverejneniaPredmet
3.12.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: zámena pozemku: - KNC 649/1 – orná pôda o výmere 340 m2, vedené na LV 1812, - z výlučného vlastníctva Mesta Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, - za pozemok, - KNC 650/2 – orná pôda o výmere 561 m2 a KNC 651/4 – orná pôda o výmere 241 m2, vedené na LV 279, - do výlučného vlastníctva, - nadobúdateľov:, - Marián Dominko, Zákysučie 2128, 023 02 Krásno nad Kysucou, - Vladimír Dominko, Záhumenic 619/13, 902 01 Vinosady, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia cintorína (Príloha, pdf, 235KB)
3.12.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNC 6780/287 – zastavané plochy o výmere 21 m2 m2 - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Anita Stašová, 023 02 Krásno nad Kysucou 1617 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby garáže. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 767KB)
13.9.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 12415/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 120 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Slávka Hinková, 023 02 Krásno nad Kysucou 2099, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou záhrady. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 237KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNC 12569/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 70 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Stanislav Pustaj, 023 02 Krásno nad Kysucou 1983 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok sa nachádza pri jeho rodinnom dome. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vypracovaním GP a vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 184KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela C-KN č. 12416/7, druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 3170 m2, parcela C-KN č. 12416/11, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 spočívajúce v práve: - umiestnenia stavby „Hyunnam Automotive Krásno nad Kysucou SOH 502 VN prípojka (ďalej len stavba) na parcelách, - právo vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie alebo modernizácie stavby na parcelách, a to len v rámci rozsahu vecného bremena a bez náhrady, - v práve prechodu, vstupu a prístupu na parcely, pracovníka oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenými osobami, v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby stavby umiestnenej na parcelách. Oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. (Príloha, pdf, 139KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 9421 – orná pôda, o výmere cca 25 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Peter Mekyňa, 023 02 Krásno nad Kysucou 1433, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších - predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je prístupom k pozemku. (Príloha, pdf, 184KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemkov: - KNE 9476 – orná pôda, o výmere 2327 m2, vedené na LV 3396 - KNE 9433/2 – ostatné plochy, o výmere cca 1500 m2, vedené na LV 3396, na základe GP - KNE 515/1 – orná pôda, o výmere cca 80 m2, vedené na LV 3396, na základe GP do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Služby Krásno, s.r.o., Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na časť parcelách je postavená firma Služby Krásno a časť pozemkov je pred areálom firmy. (Príloha, pdf, 186KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - časť pozemku KNE 9409 – orná pôda o výmere cca 74,5 m2 na základe GP - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. a manželky Mgr. Ivany Kormancovej Kopáskovej, PhD., 023 02 Krásno nad Kysucou, Blažkov 569 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pozemok sa nachádza pri ich rodinnom dome ako záhrada. (Príloha, pdf, 183KB)
28.8.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3713 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj podielu mesta na pozemku: - KNE 1115 – orná pôda o výmere 217,25 m2, - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ondrej Masarik, 023 02 Krásno nad Kysucou 141 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na výstavbu rodinného domu. (Príloha, pdf, 183KB)
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku v areáli základnej školy v Krásne nad Kysucou, p.č. KN-C 6780/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - za účelom umiestnenia prenosného kontajnera. (Príloha, pdf, 127KB)
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072. ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena „in rem“ ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 7096 a to: parcela C-KN č. 12800, druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 2619 m2, parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1611 m2 a pozemok v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN 6425/9 druh pozemku, ostatné plochy o výmere 1596 m2 spočívajúce v práve uloženia dažďovej kanalizácie, vrátane oprávneného vstupu na pozemky. (Príloha, pdf, 131KB)
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNC 44/49 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 106 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou záhrady. (Príloha, pdf, 182KB)
27.2.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí objektu bývalej požiarnej zbrojnice p.č. KN-C 203/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - zriadenie obchodnej prevádzky. (Príloha, pdf, 185KB)
27.2.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 9443 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 170 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu – parcela je súčasťou záhrady. (Príloha, pdf, 634KB)