Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-ÚVBP2-2023/059902-002

Vec
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu:
„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: trvalé odňatie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“.

b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO : 35919001

c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: pare. C KN č. 12724/163, 12724/164, 12724/173, 12724/174, 12724/175, 12724/272 na LV 8123 (B10), C KN č. 12724/130, 12724/139, 12724/140, 12724/149, 12724/150 na LV 8212 (B30), C KN č. 12721/229 na LV 3908 (B9), C KN č. 7332/3 na LV 3960 (B59), C KN č. 3304/11, 3304/14, 3304/17, 3304/19, 3304/22, 3304/24, 3304/25, 3304/26, 3370/2, 3370/3, 3373/7 na LV 4112 (B28), C KN č. 12404/30 na LV 8174 (B 11), C KN č. 12406/5 na LV 4135 (B27), C KN č. 3459/41,3459/42,3460/21, 3460/48, 3460/49, 3460/56 na LV 4149 (B36), C KN č. 3747/14, 3747/52, 3747/56 na LV 8121 (B59), C KN č. 7331/6, 7420/339, 7420/340, 7420/342 na LV 4827 (B43, B131), C KN č. 12725/143, 7341/11, 7420/317, 7420/319 na LV 8032 (B23, B75), C KN 12725/163, 7373/327 na LV 8188 (B8), C KN 7420/412 na LV 4936 (B 12), C KN č. 7420/159, 7420/164, 7420/206, 7420/231, 7420/348 na LV 5787 (B59), C KN č. 7420/160, 7420/161,7420/165, 7420/166, 7420/171, 7420/173 na LV 8009 (B43), C KN č. 12404/27 na LV 8207 (Bil), CK N č. 12725/121, 7420/209, 7420/210, 7420/320, 7420/349, 7420/6 na LV 8035 (B23, B74), C KN č. 1900/30 na LV 6725 (B9), C KN č. 7420/170 na LV 6727 (B59), C KN 12725/156, 7420/330, 7420/384 na LV 8107 (B 14), C KN č. 7331/4, 7331/5, 7332/1, 7332/2 na LV 7304 (B43, B131), C KN č. 12508 na LV 7492 (B36), C KN č. 12725/144, 7334/4, 7420/341, 7420/343, 7420/475 na LV 7548 (B59), KN C č. 7420/172 na LV 7573 (B43, B131), KN C č. 12404/46 na LV 7669 (B28), KN C č. 12404/34 na LV 7683 (B36), KN C č. 1060/24, 12721/323 na LV 8191 (B 13), KN C č. 1060/21, 12721/320 na LV 8192 (B5, B13).

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Zverejní sa:
1. Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 - úradná tabuľa, WEB
2. OÚ Žilina, OVBP Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina - úradná tabuľa, WEB

Prílohy na stiahnutie