Verejná vyhláška - upovedomenie účastníka konania o odvolaní

V zmysle § 56 správneho poriadku týmto upovedomujeme účastníkov konania o tom, že tunajší odbor pod č. j. OU-CA-PLO 1-2022/000465-156 obdržal odvolanie p. Pavla Cypricha zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík Čadca voči rozhodnutiu č. j. OU-CA-PLO 1-2022/000465-153 zo dňa 02.09.2022, ktorým správny orgán rozhodol o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Kysucou, lokalita Cvrkel-Na Michalkovom. Účastníkov konania týmto v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomujeme o tomto odvolaní a doručujeme im jeho kópiu. Zároveň účastníkov konania upovedomujeme o tom, že sa môžu k podanému odvolaniu vyjadriť a vyzývame ich, aby svoje prípadné vyjadrenie zaslali tunajšiemu úradu do 5 dní odo dňa doručenia tohto listu. Po tomto termíne bude odvolanie aj s prípadnými vyjadreniami zaslané na odvolací orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov.


Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie