Stavebné povolenie MUKNK-221/7309/2022/Tvr

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení: ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 07.10.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 3755/131, 3755/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie. Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Krásno nad Kysucou dňa 02.09.2022 pod č. MUKNK-220/6644/2022/Tvr. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2022.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/ts/565“ na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 3755/19, 3755/130, 3755/20, 3755/132, 3755/33, 3755/28, 3755/29, 3755/30, 3755/31, 3755/131, 3755/17 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m. č. Zákysučie sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie