Pozvánka na zasadanie MZ dňa 23.2.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 23.02.2022 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( A. Jajcayová, Krásno 120, L. Šustek,  Krásno 2154, V. Šuráb, Krásno 1156, J. Šustek, Krásno 1012, V. Zátek  Krásno 1352, Z. Holák, Krásno 298,  O. Hermanová, Krásno 877,  Š-Vending KNM, SEVAK Žilina,  Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP Bratislava)
  3. Kontrola plnenia uznesení ( uzn.č. 40/2020 zo dňa 02.09.2020, ILSTAV PLUS, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1541 )
  4. Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
  5. Úprava rozpočtu
  6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
  7. Správa kontrolórky z kontroly dodržiavania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v ZŠ Krásno nad Kysucou za rok 2020
  8. Interpelácie
  9. Rôzne, prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta