Oznámenie o začatí územného konania MUKNK-327/7680/2022

Vec: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Dňa 14.11.2022 podala navrhovateľka Františka Špalková, trvale bytom Kalinov č. 1396, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovateľka“) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8374/4 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8374/4 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň
07. decembra 2022 o 10:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie