Oznámenie o začatí stavebného konania 293/6455/2022

Na žiadosť stavebníčky: Jana Kapitulčinová, trvale bytom 1. mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou, Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby
„Vodovodná prípojka a studňa“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7727/5 v k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov.


Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie povolenia navrhovanej stavby, podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona sa upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.


Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky na ochranu svojich záujmov uplatniť podľa § 73 ods. 5 Vodného zákona najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, ktoré bude zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou po dobu 15 dní, pričom pätnásty deň sa považuje za deň doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie