Oznámenie o výrube popod vysoké napätie VVN 110 kV

Ako firma poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, Vám oznamujeme, že na základe stanoviska OÚ Kysucké Nové Mesto, odboru starosti, o životné prostredie č. 2022/001007-003 bude f. PREŠ GREEN s.r.o. Sebedín vykonávať údržbu - odstránenie a okliesnenie náletových drevín a iných porastov v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Práce plánujeme previesť v ochrannom pásme vedenia 110 kV:

  • č. WN 7855(603) v katastroch obcí Snežnica, Radoľa, Budatínska Lehota, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Krásno nad Kysucou

Naše práce plánujeme prevádzať v období vegetácie v termíne od 19.10.2022 do ukončenia prác, najneskôr do 28.02.2023 z dôvodu, že výška porastov v ochrannom pásme vedenia prekročila bezpečnú vzdialenosť od drôtov vedenia a sú tak bezprostredne ohrozené životy ľudí, majetok a plynulá dodávka elektrickej energie pre dané lokality.

Práce plánujeme vykonávať v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012.
Žiadame Vás o informovanie občanov v mieste obvyklým spôsobom.

Kontaktná osoba: Ing. Igor Šalko, č.mob.: 0911 844 192.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie