Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2022/031165-002

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust.§7 ods.1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho prava k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust.§10 ods.1 zakona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Podľa ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia, obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby,
b) vyvlastniteľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôncká cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO : 36 672 297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, resp. častí parciel, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE 6974 na IV 3564; KNC 12724/147 na LV 6801; KNC 12724/149, KNC 12724/150 na LV 3450; KNC 12724/171 na LV 5608; KNC 12724/318 na LV 3564; KNE 3551/1, KNE 3551/2 na LV 4078, KNE 4148 na LV 4302.
Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podlá ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadene obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie