Zámer odpredať hnuteľný majetok Mesta Krásno nad Kysucou Obchodnou verejnou súťažou č. 1/2021

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia zmysle Čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krásno nad Kysucou, v súlade  s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 až 288  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať prebytočný hnuteľný majetok mesta formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

1. Predmetom je predaj prebytočného hnuteľného majetku

Špecifikácia motorového vozidla:
Druh vozidla: Kolesový traktor
Značka: Zetor 5245
Výrobca podvozku: Agrozet Brno k. p.        
Výrobca motora: Zbrojovka k. p. Brno
Výrobca karosérie: Agrozet Letovice Brno k. p.
Evidenčné číslo vozidla: CA 048 AB
Farba vozidla: červená základná kombinovaná
Celkové rozmery:
Dĺžka: 3 666 mm
Šírka: 1 850 mm
Výška: 2 597 mm

Dátum prvej evidencie/rok výroby
karosérie: 16347/1986
motora:    22193/1986

Zdvihový objem valcov motora (cm3): 2 696,5
Maximálny výkon motora pri otáčkach min.: 33,1 pri 2200
Predpísané palivo: nafta
Prevádzková hmotnosť (užitočná): 1 960,00 kg
Pohotovostná hmotnosť: 3 520,00 kg
Celková hmotnosť: 5 480,00 kg
Technický preukaz:
Osvedčenie OEV č.:            
Platnosť TK do: 11/2021
Platnosť EK do: 11/2021
Výrobné číslo vozidla: Karosérie: 16347/1986, Motora: 22193/1986

Poznámka: bližšie informácie ohľadom stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci obhliadky vozidla, ktorú si možno dohodnúť s kontaktnou osobou: Marián Šustek, Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., Struhy  83, číslo telefónu  0918 569 712, 08:00 – 14:00 v pracovných dňoch.

2. Zámer a podmienky OVS sú zverejnené na:

– internetovej stránke: www.mestokrasno.sk
– úradnej tabuli mesta pred budovou mestského úradu v Krásne nad Kysucou
– na kanáli KTV
– prostredníctvom aplikácie Mesta Krásno nad Kysucou.

3. Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na sekretariáte primátora mesta v budove Mestského úradu v Krásne nad Kysucou.

4. Lehota na podávanie návrhov
Ponuky je možné predložiť v súlade s podmienkami OVS do 02.03. 2021 (utorok) do 11:00 hod. na adresu:
Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

V Krásne nad Kysucou, 15.02.2021

Ing. Jozef Grapa v. r.
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie