Stavebné povolenie č.221/8803/2020/Tvr

Navrhovatelia Anton Murgaš, trvale bytom Kalinov č. 1278, 023 02 Krásno nad Kysucou s manželkou Ivanou Murgašovou, trvale bytom Kalinov č. 315, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 12.10.2020 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 8466/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Rodinný dom“ na pozemku registra „C“ parc. KN 8466/1 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 7416, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie