Stavebné povolenie č. 221/7156/2021/Bir

Navrhovatelia Vladimír Murčo a Mgr. Miroslava Murčová, obaja trvale bytom Zákysučie č. 2097, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 21.10.2021 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 4181/14, 4180/3 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie podľa GP č. 17936667-46/2021 (pôvodné parc.č. 4181/10, 4180/1).

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1.zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 4181/14, 4180/3 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie podľa GP č. 17936667-46/2021 (pôvodné parc.č. 4181/10, 4180/1), ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2523, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie