Stavebné povolenie č. 221/284/2021/Tvr

Navrhovateľka Anna Trúchla, trvale bytom Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníčka“) dňa 12.02.2021 podala žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 10609 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. KN 10609 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov, ku ktorej má stavebníčka vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 5319, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie