Predloženie napadnutého rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka konania č.j. 223/8675/2020 zo dňa 22.10.2020

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v správnom konaní podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) rozhodol..

viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie