Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 1.12.2021

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 01.12.2021 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 • Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (J. Kasaj, Košúty 269, COOP Jednota Čadca,  M. Kováčiková, Krásno 878, A. Jajcayová, Krásno 120, L. Šustek,  Krásno 2154, V. Šuráb, Krásno 1156, Kysucké múzeum Čadca, SEVAK Žilina, M. Capek, Čadca 735/6, ILSTAV PLUS, s.r.o. Krásno 1541)
 • Kontrola plnenia uznesení
 • VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou – návrh
 • VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 - návrh
 • VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 - návrh
 • VZN  č. 37/2021 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa materskej školy a školských zariadení - návrh
 • Dodatok č. 8 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
 • Prijatie uznesení k projektom
 • Zníženie nájmu
 • Stanovisko kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2022
 • Rozpočet na rok 2022
 • Rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2021 + úprava rozpočtu
 • Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022
 • Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2022
 • Správa kontrolórky z kontroly vedenia pokladne v meste Krásno za rok 2020
 • Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2021/2022
 • Interpelácie
 • Rôzne, prijatie uznesení, ukončenie

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta