Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením č. 221/6810/2021/Mel

Adam Buchta, trvale bytom Kalinov č. 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou a Barbora Buchtová Kučerová, trvale bytom Blažkov 1486, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovatelia") dňa 06.09.2021 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „SO 02 Garáž“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3459/12 v zastavanom území obce v katastrálnom území Krásno nad Kysucou. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané stavebné povolenie dňa 18.09.2020 pod číslom: 221/7300/2020. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2021.

Projektová dokumentácia v stupni zmena stavby pred dokončením zohľadňuje nasledovné zmeny voči projektovej dokumentácii na stavebné povolenie:
- Posun garáže bližšie k hranici pozemku (2,5 m - najmenšia vzdialenosť).
- Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 221/7300/2020 ostávajú v platnosti nezmenené.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie