Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č.5552, 4542, katastrálne územie Krásno nad Kysucou

Stredoslovenská distribučná a. s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako vlastníkovi pozemku pare. KNC,č. 5226/12, 12545/2 a pare. KNE,č. 5199, kat. Územie Krásno nad Kysucou vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na list vlastníctva č. 5552, 4542, pre kat. územie Krásno nad Kysucou.

Názov stavby : ,, Krásno nad Kysucou - Gavlasov - Rek. VN č. 114 odb. Gavlasov“

Vecné bremeno bolo zriadené podľa ust. § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná a. s. .-o sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ktoré spočíva v priznaní p ava umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam na pozemok pare KNC,č. 5226/12, 12545/2 a pare. KNE,č. 5199, v rozsahu geometrického plánu č. 202-58/2019 a vykonávanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie