Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len .vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce “

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva pozemkov zriadením vecného bremena v prospech vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastnitcľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina, IČO: 36 672 297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia resp. obmedzenia: KNE 1664, KNE 8953, KNE 8988
Podľa ust.§ 10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie