Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2021/012820-003

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. $ 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu:
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Podľa ust.§ 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: trvalé odňatie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce".
b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina, IČO: 36672297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: pare. E KN č. 9433/7 na LV 3476,

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie