Stavebné povolenie č. 8540/2020

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) udeľuje stavebníkovi: František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Dunajov
S T A V E B N É P O V O L E N I E
podľa § 26 ods. l vodného zákona a v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákon zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovodná prípojka + studňa“ na pozemku parc. č. KNC 8410/2 podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Eva Kučeríková, Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Popis stavby:
Zdrojom vody pre zásobovanie RD bude vŕtaná studňa. Studňa sa vybuduje tak, že sa zrealizuje prieskumný vrt. Do vyvŕtaného priestoru (D300mm) sa zabuduje plastová zárubnica s priemerom D160mm a priestor okolo nej sa vyplní triedeným kamenivom frakcie 4-1lmm a vo vrchnej časti pieskom. Celková hĺbka vrtu je cca 16m. V intervale predpokladaných prítokov podzemnej vody (-11,0 až -14,5m) bude zárubnica perforovaná. Plocha perforácie bude min. 10% z plochy povrchu zárubnice. V spodnej časti bude od hĺbky 14,5m po dno vytvorený plnou zárubnicou kalník (s výškou 1,5m). Na zárubnicu sa použijú rúry z PP DN150 - Raudril - Rail (plné, resp. perforované so zárezmi po celom obvode - dodáva Rehau). Hĺbka vrtu sa prispôsobí pri jeho výstavbe podľa zistených skutočností (hĺbka HPV, čerpacia skúška).

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie