Rozhodnutie č. 8215/2020

Dňa 16.06.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť ovydanie stavebného povolenia stavby: „Novostavba priemyselných objektov SOK 01 Vnútroareálová komunikácia -III. Etapa, trasa G, H, I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846/3 vk. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto  Krásno  nad  Kysucou, ako  príslušnýšpeciálny  stavebný  úrad pre  miestne  a účelové komunikácie  podľa § 120stavebného zákona a podľa § 3aods. 4zákona č.135/1961 Zb.  o  pozemných  komunikáciách  (cestný  zákon)  vznení  neskorších  predpisovposúdil predložený návrh podľa § 62 až § 64  stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými  orgánmi  štátnej  správy  a  na  základe  tohto  posúdenia  podľa  §66  stavebného zákonaa§  16  cestného zákona  a  vsúlade  s  §  10  vyhlášky  č.  453/2000 Z.  z.,  ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonastavbu: „Novostavba priemyselnýchobjektov SOK 01 Vnútroareálová komunikácia -III. Etapa, trasa G, H, I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845,12846/3 vk. ú. Krásno nad Kysucoužiadateľovi:Reality –SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie