Rozhodnutie č.340/2020

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nová časť Krásno parku – káblové trasy pri komunikácii H+I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12845, 12846, 12847, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva toto
r o z h o d n u t i e
o umiestnení stavby: „Nová časť Krásno parku – káblové trasy pri komunikácii H+I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12845, 12846/3, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou
žiadateľovi: Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie