Pozvánka na mimoriadne rokovanie MZ dňa 21.5.2020

Zvolávam mimoriadne  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 21.05.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. do kinosály kultúrneho domu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Riešenie parkovania  v pešej zóne pri kostole a parkoviska oproti COOP Jednote
  3. Ukončenie

Žiadame poslancov dodržať opatrenia vyhlásené hlavným hygienikom

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta