Oznámenie o začatí územného konania č.8507/2020

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
Dňa 22.07.2020 podal Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Galton, s.r.o., J.M. Hurbana 330/30, 010 01 Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „12496 – Krásno nad Kysucou – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. CKN 9216/1, CKN 9216/2, CKN 9145, CKN 9142/3 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „12496 – Krásno nad Kysucou – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. CKN 9216/1, CKN 9216/2, CKN 9145, CKN 9142/3 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň
23. septembra 2020 o 13:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie