Oznámenie o začatí stavebného konania č.8215/2020

Dňa 16.06.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Novostavba priemyselných objektov SOK 01 Vnútroareálová komunikácia - III. Etapa, trasa G, H, I“ na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846/3 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 stavebného zákona a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom a vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie