Oznámenie o začatí stavebného konania č.114/2020

Ondrej Masarik, trvale bytom Krásno nad Kysucou 141, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľ") dňa 14.01.2020 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu

„Novostavba rodinného domu“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1290/74, 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 20.11.2019 pod č.j. 220/10936/2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2019.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie