Oznámenie o začatí doplnkového konania č. 223/8675/2020

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v správnom konaní podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) rozhodol, že:

1. Štefanovi Kuljovskému, bytom Kalinov 1256 v Krásne nad Kysucou;
2. Poľnohospodárskemu podieľníckemu družstvu, IČO : 36014087, so sídlom Krásno nad Kysucou;
3. MUDr. Aurélii Kasajovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1423;
4. Ing. Máriovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423;
5. Marcelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423;
6. Aurelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423;
7. Helene Rajtekovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1617;
8. Jozefovi Lahutovi, bytom Krásno nad Kysucou č.259;
9. Anne Lahutovej, bytom Krásno nad Kysucou č.259;
10. Petrovi Kormancovi,bytom Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré mesto, ČR;
11. Ing. Jaroslavovi Kormancovi, bytom A. Bernoláka 2042/8 v Čadci;
12. Mariánovi Kormancovi, bytom Raková č.527;
13. Ing. Mariánovi Kormancovi, bytom Na Podstráni 2669/28 v Kysuckom Novom Meste

nepriznáva postavenie účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v konaní začatom dňa 18.07.2019 z úradnej povinnosti podľa § 88 ods.1 písm.b/ v spojení s ust.§ 88a ods.1 stavebného zákona o dodatočnom povolení už zrealizovaných stavebných prác na stavbe „Záhradná chatka“, s ktorých uskutočňovaním na pozemku parc.č. KN 1243/1 C KN v k.ú. Krásno nad Kysucou započali Peter Mekyňa a Viera Mekyňová, obaja bytom Krásno nad Kysucou č.1433 a podané námietky zamietol rozhodnutím vydaným dňa 22.10.2020 pod č.j. 223/8675/2020.

Prílohy na stiahnutie