Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č.8082/2020

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Navrhovatelia PharmDr. Jozef Kaštely s manželkou PharmDr. Máriou Kaštely, obaja trvale bytom Kalinov č. 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 02.06.2020 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:
„Rodinný dom s garážou - novostavba“
na pozemku registra “C“ parc. č. KN 7712/1, 7712/2, 7711/5, 7711/6, 7711/7 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
SO 01 - Rodinný dom
Objekt RD je navrhnutý za účelom bývania v celoročnom období. Architektonický a objemový návrh vychádza s požiadaviek investora na vytvorenie obytných miestností. Rozmiestnenie jednotlivých miestností je špecifikované vo výkresovej dokumentácii. Objekt je jednopodlažný, bez podpivničenia s valbovou strechou. Sklon strešných rovín je 20°. RD je v tvare obdĺžnika. Vonkajšie rozmery sú 14,8 m x 11,5 m. Nosná konštrukcia objektu je z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 300 mm. Obvodové murivo je zateplené KZS (kontaktný zatepľovací systém) - polystyrén EPS 70F hr. 200 mm. Strešnú konštrukciu tvoria nosné drevené väzníky. Základová konštrukcia je monolitická z betónových pásov z prostého betónu (alt. nad úrovňou terénu použiť debniace tvárnice hr. 300 mm, vystužené betonárskou výstužou). Pozemok má samostatnú prístupovú komunikáciu.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie