Oznámenie o spojení konania o odstránení stavby a stavebného konania č.8108/2020

Oznámenie o spojení konania o odstránení stavby a stavebného konania, o začatí spojeného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Jana Nekorancová, č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľka") dňa 05.06.2020 podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:
„Odstránenie stavby a stavba rodinného domu“
na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 665/1, 665/2, 665/6, 665/8 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 88 ods. 3, § 90 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o odstránení stavby a stavebného konania. Podľa § 65 stavebný úrad spojil konanie o odstránení stavby spolu so stavebným konaním. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle, § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie