Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) as§21 písm. a) vnadväznosti na § 21 písm, o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarim y znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 08. 2020 od 06.00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva Vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2. písm. b) e) a e) zákona č. 314/200.1 Z. z, o ochrane pred požiarmi v Znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce .predmety* alebo používať otvorený plameň na miestach so: zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať, horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu Činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zväznice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku
  4. vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Prílohy na stiahnutie