Stavebné povolenie č.84/9904/2019

Pavol Bajcár bytom 023 32 Krásno nad Kysucou súp. č. 1433 podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata a garáž“ na pozemku parc. č. C-KN 11226/2 a 11226/4 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Krásno nad Kysucou dňa 19. 06. 2019 pod č. j. 85/6912/2019, ktoré  nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 07. 2019.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon) a podľa § 5 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  zmien a doplnkov,  preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 62  stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Rekreačná chata a garáž“ na pozemku parc. č. C-KN 11226/2 a11226/4 v k. ú. Krásno nad Kysucou sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Popis stavby :
Rekreačná chata bude prízemná, nepodpivničená, pôdorysné rozmery budú 13,50 m x 9,50 m, zastrešená bude sedlovou strechou, rekreačná chata bude mať tri izby a kompletné sociálne príslušenstvo. Garáž bude slúžiť na garážovanie jedného osobného automobilu. Pozemok je rovinatý, prístupný z miestnej komunikácie. Jednotlivé stavebné objekty budú umiestnené podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a podľa projektovej dokumentácie.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie