Pozvánka na zasadanie MZ dňa 4.12.2019

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 04.12.2019 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (P. Potočár, Krásno 1397,  M. Jakubec, Krásno č. 505, H. Ďuranová, Krásno č. 1534, Ing. M. Čimbora, Krásno 103, Reality-Sk, Čadca, J. Vaňovec, Krásno 1394, Obyv. BD 1331, Mgr. P. Kupčuljaková, Krásno 282, P Chylý, Krásno č. 1499)
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN č. 21/2019 – hazardné hry - návrh
 5. VZN č. 22/2019 – o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 - návrh
 6. VZN č. 23/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 - návrh
 7. VZN č. 24/2019 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno
 8. VZN č. 25/2019 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh
 9. Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2015o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách
 10. Dodatok č. 1 k VZN o určení školského obvodu pre základnú školu - návrh
 11. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov - návrh
 12. Návrh Rozpočtu Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2020-2022
 13. Inf. rozbor hospodárenia mesta za III.  štvrťrok 2019 + úprava rozpočtu
 14. Návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku mesta Krásno k 31.12.2019
 15. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie
 16. Inf. rozbor hospodárenia Krasbyt-u za III. štvrťrok2019
 17. Prijatie uznesenia na zriadenie záložného práva na novopostavené bytovky
 18. Prijatie uznesenia k projektu „Informačné aktivity triedeného zberu pre mesto Krásno nad Kysucou
 19. Plán práce MZ na I. polrok 2020
 20. Vyhodnotenie vykonania prevedenia  preventívnych  protipožiarnych prehliadok
 21. Rôzne – návrh na odúčtovanie PD a štúdii z majetku mesta do nákladov
 22. Prijatie uznesení, ukončenieIng. Jozef Grapa
Primátor mesta