Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 5.06.2019

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 05.06.2019 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Zloženie sľubu  novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva
 3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Služby, s.r.o. Krásno, T. Tomčala, Krásno č. 1617,  P. Šurin a R. Homolová,  obaja bytom  Krásno 814, M. Potočár, Krásno č. 1017, P. Potočár, Krásno č. 1397, J. Kasaj, Krásno č. 968,  D. Kašubová, Krásno 547, M. Maslík, Krásno č. 1212, P. Mekyňa, Krásno č. 1433 a A. Mekyňa, Krásno č. 1274, Ing. K. Stehel, Krásno 69, P. Poláček, Krásno 789, D. Nevedal – Kodreta, Spolok lekárov  Kysúc, Čadca,  Jozef Hájek, Krásno č. 129,  Mgr. L. Zuščáková, Krásno 2120,  L. Hrubý, Krásno 1378)
 4. Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 88/2018, 14/2019 a 53/2014
 5. Zoznam žiadateľov o byty
 6. Návrh zmluvy o združení  k projektu oprava strechy kultúrneho domu
 7. Záverečný účet Mesta Krásno n/Kys. a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
 8. Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
 9. Úprava rozpočtu
 10. Informatívny rozbor hospodárenia Mesta za I. štvrťrok 2019
 11. Informatívny rozbor hospodárenia. Krasbytu za I. štvrťrok 2019
 12. Návrh úpravy nájmu na opravy pre  bytovky v Zakysučí
 13. Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2019
 14. Prijatie uznesení k projektom
 15. Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh
 16. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku – školy
 17. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta