Oznámenie o začatí územného konania č.sp. 84

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 19.11.2018 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca v zast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci, na základe osvedčenej plnej moci zo dňa 17.05.2019, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nová časť Krásno parku – káblové trasy“ na pozemkoch č. p. KN-C 6012/192, 12850, 12853/2, 12852/11, 12852/10, 6417/386, 12851 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ z väčšej sčasti vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 a sčasti ma iné právo k pozemkom v súlade s § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh bol doplnený dňa 06.08.2019. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba bude realizovaná so zmenou oproti predloženej projektovej dokumentácii, ktorá spočíva v nerealizovaní káblovej šachty KŠ 2/1 a trasou medzi KŠ 2/1 a KŠ 2/2 a nerealizovaní káblových šácht KŠ 2/18, KŠ 2/19 a KŠ 2/20 a káblovými trasami medzi nimi.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a zároveň nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň:

03. septembra 2019 (utorok) o 10,00 hod.
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou – 2. poschodie - Zasadačka.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie