Oznámenie č.10936/2019

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

Dňa 09.10.2019 podal Ondrej Masarik, trvale bytom Krásno nad Kysucou 141, 023 02 Krásno nad Kysucou na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň

28. októbra 2019 o 08:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie