Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 13.6.2018

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 13.06.2018 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (Ing. M. Čimbora, Krásno 103, Reality SK, s.r.o., Čadca, Ing. J. Grapa, Krásno 1223, P. Sýkora, Krásno 1384, Obyvatelia bytovky 1331, B. Kuricová, Zborov 591, K. Oškrobaná, Lieskovec 426)
 3. Kontrola plnenia uznesení, požiarna zbrojnica
 4. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu
 5. Záverečný účet
 6. Rozbor hospodárenia mesta za rok I. štvrťrok 2018 + úprava rozpočtu
 7. Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. štvrťrok 2018
 8. Určenie volebných obvodoch, počet poslancov, úväzok primátora
 9. Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2018
 10. Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2018
 11. Správy kontrolórky (ZUŠ – cestovné, sociálny fond)
 12. Prijatie uznesení, ukončenie

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta