Sadzby daní a poplatkov

Na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Všeobecne závazného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady pre rok 2012, vyberá mesto Krásno nad Kysucou nasledujúce dane a poplatky:

Matrika

NázovVýška poplatku
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis 2 €
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list) 2 €
Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list) 3 €
Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list 5 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
Za uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €
Príprava dokladov k uzavretiu manželstva, pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – žiadosť o uzavretie manželstva 10 €

Ohlasovňa pobytu

NázovVýška poplatku
Potvrdenie o pobyte osoby(trvalý a prechodný pobyt) 1 osoba - 5 €

Stavebné oddelenie

NázovVýška poplatku
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia Fyzická osoba - 6,50 €
Právnická osoba - 100 €
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu s obosta-vaným priestorom podľa projektovejdokumentácie do 600 m3 vrátane 33 €
Za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru - 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumen-tácie do 3000 m3 vrátane 750 €
Za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru - 250 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorompodľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane 23 €
Za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru - 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu Rodinný dom - 100 €
Bytový dom - 750 €
Stavba na individuálnu rekreáciu - 100 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 €
Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny dvoch vyššie uvedených dokončených stavieb 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m 10 €
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu 50 €
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončeníms obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane 1000 €
Za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru - 300 €
Žiadosť o stavebné povolenie na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 50 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 100€
Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 30€
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 10€
Ohlásenie stavby elektronickej komuni-kačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80€
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10€
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30€
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok aktuálnej sadzby podľa typu stavby
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konanímo vydanie stavebného povolenia 30€
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené Fyzická osoba - 16,50€
Právnická osoba - 200€
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane 60€
Od 15 m2 do 40 m2 vrátane - 200€
Nad 40 m2 - 430€
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 16,50€
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100€
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane Fyzická osoba - 16,50€
Právnická osoba - 50€
Za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu - 10€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumen-tácie do 3000 m3 vrátane 400€
Za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru - 100€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) Ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane - 23€
Ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane - 33€
Ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane - 66€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu Rodinný dom - 50€
Bytový dom - 400€
Stavba na individuálnu rekreáciu - 50€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkochrodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 15€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 15€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dvoch vyššie uvedených stavieb 15€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniové stavby za každých začatých 100 m 10€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu 30€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane 500€
Za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru - 150€
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 6,50€
Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 9,50€
Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočas-ný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 9,50€
Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy 6,50€
Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočas-ný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 16,50€

Úsek pozemkov a životného prostredia

NázovVýška poplatku
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Fyzická osoba - 10 €
Právnická osoba - 100 €
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
Rybárske lístky 1-ročný - 7 €
3-ročný - 17 €
Evidenčná známka pre psa 1,65 €

Hrobové miesta

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 126/2011.

NázovVýška poplatku
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Jednohrob - 25 €
Dvojhrob - 50 €
Detský hrob - 10 €
Urna - 5 €