Ukončenie čipovania odpadových nádob na zmesový komunálny odpad

Mesto Krásno nad Kysucou v týchto dňoch postupne finalizuje čipovanie zberných nádob. Oznamujeme preto občanom a podnikateľským subjektom, že od 19.09.2022 bude vývozná spoločnosť vysypávať iba očipované nádoby.

V prípade, že ešte nemáte očipovanú zbernú nádobu, je potrebné nahlásiť to na:
041/4308 929
pavlina.kuricova@mestokrasno.sk

alebo osobne na:
Ing. Pavlína Kuricová
Mestský úrad, 1. poschodie, č. d. 10

Do mailovej komunikácie prosím uvádzajte meno a priezvisko poplatníka, súpisné číslo nehnuteľnosti, pri ktorej sa nachádza zberná nádoba a telefonický kontakt.
Čipovanie v osadách bude prebiehať počas mesiaca september.

Opätovne upozorňujeme občanov, že očipované budú iba nepoškodené plastové nádoby. V prípade, ak Vaša domácnosť používa stále plechové nádoby alebo sú Vaše nádoby poškodené do tej miery, že nebude na nich možné umiestniť čip tak, aby bol zabezpečený spoľahlivý prenos údajov a ich výsyp, je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili ich výmenu na vlastné náklady. V súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2021 náklady na výmenu zbernej nádoby znáša pôvodca odpadu, tzn. občan. Po zrealizovaní výmeny zbernej nádoby to prosím nahláste na vyššie uvedených kontaktoch, aby sme mohli nádobu očipovať.

Ďakujeme za pochopenie